Header Ads

Trang Trí Tết 2019 Kỷ Hợi Cho Blogspot | Duy Phương

Lại một năm nữa qua đi năm mới lại đến, Tết đến rồi thì cũng nên có cái gì nổi bật để trang trí nhà cửa chứ nhỉ. Hôm nay mình xin share cho các bạn 1 số code trang trí tết cho blog.-Style 1: Bắn pháo hoa cực đẹp & trang trí xung quanh website:


Xem demo online để thấy rõ hơn:


Các bạn tìm đến thẻ <body> và paste đoạn code dưới vào ngay sau thẻ này, đây là đoạn code trang trí xung quanh website

<!-- https://www.duyphuong.tk/ --><style type="text/css">body{padding-bottom:20px}</style><a href="https://www.duyphuong.tk/ " target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0;wight:300px; height: 400px;" src="https://1.bp.blogspot.com/-hIJ6xYT7eYg/WGtqaZpELPI/AAAAAAAAAg8/Ef1sIA0AbqoNU0ey0WvRo2cH69AkdpSpgCLcB/s1600/caudoi4.png" _cke_saved_src="https://1.bp.blogspot.com/-hIJ6xYT7eYg/WGtqaZpELPI/AAAAAAAAAg8/Ef1sIA0AbqoNU0ey0WvRo2cH69AkdpSpgCLcB/s1600/caudoi4.png"/></a><a href="https://www.duyphuong.tk/   " target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0;wight:300px; height: 400px;" src="https://1.bp.blogspot.com/-0I4Z9Gxt8gk/WGtqarV3nfI/AAAAAAAAAhA/J8kCaSv7SygkODYHDKhD_CDo2ZhGwvAFQCLcB/s1600/caudoi3.png"/></a><a href="https://www.duyphuong.tk/ " target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0px;left:0px" src="https://4.bp.blogspot.com/-NXAKHkptLfE/WGpsupe2cLI/AAAAAAAAAf0/9upaC2k03ZU8zebW8MTy0Bvis3ZnZOTXQCLcB/s1600/bottom.png"/></a><!-- https://www.duyphuong.tk/  -->
Tiếp theo tìm đến thẻ <head> và paste thêm đoạn script dưới đây, đây là đoạn code thêm hiệu ứng pháo hoa vào trang web của bạn, bạn có thể bỏ phần này nếu không muốn
 <script type="text/javascript" src="http://taitaitai.tk/java/scriptetbygsp.js"></script>
Hoặc bạn có thể dùng pháo hoa kiểu khác:

<script type="text/javascript">var bits=90;var speed=33;var bangs=7;var colours=new Array("#03f","#f03","#fff","#f7efa1","#0cf","#f93","#f0c","#fff");var bangheight=new Array();var intensity=new Array();var colour=new Array();var Xpos=new Array();var Ypos=new Array();var dX=new Array();var dY=new Array();var stars=new Array();var decay=new Array();var swide=800;var shigh=600;var boddie;window.onload=function(){if(document.getElementById){var i;boddie=document.createElement("div");boddie.style.position="fixed";boddie.style.top="0px";boddie.style.left="0px";boddie.style.overflow="visible";boddie.style.width="1px";boddie.style.height="1px";boddie.style.backgroundColor="transparent";document.body.appendChild(boddie);set_width();for(i=0;i<bangs;i++){write_fire(i);launch(i);setInterval('stepthrough('+i+')',speed);}}}function write_fire(N){var i,rlef,rdow;stars[N+'r']=createDiv('|',12);boddie.appendChild(stars[N+'r']);for(i=bits*N;i<bits+bits*N;i++){stars[i]=createDiv('*',13);boddie.appendChild(stars[i]);}}function createDiv(char,size){var div=document.createElement("div");div.style.font=size+"px monospace";div.style.position="absolute";div.style.backgroundColor="transparent";div.appendChild(document.createTextNode(char));return(div);}function launch(N){colour[N]=Math.floor(Math.random()*colours.length);Xpos[N+"r"]=swide*0.5;Ypos[N+"r"]=shigh-5;bangheight[N]=Math.round((0.5+Math.random())*shigh*0.4);dX[N+"r"]=(Math.random()-0.5)*swide/bangheight[N];if(dX[N+"r"]>1.25)stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="/";else if(dX[N+"r"]<-1.25)stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="\\";else stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="|";stars[N+"r"].style.color=colours[colour[N]];}function bang(N){var i,Z,A=0;for(i=bits*N;i<bits+bits*N;i++){Z=stars[i].style;Z.left=Xpos[i]+"px";Z.top=Ypos[i]+"px";if(decay[i])decay[i]--;else A++;if(decay[i]==15)Z.fontSize="10px";else if(decay[i]==7)Z.fontSize="2px";else if(decay[i]==1)Z.visibility="hidden";Xpos[i]+=dX[i];Ypos[i]+=(dY[i]+=1.25/intensity[N]);}if(A!=bits)setTimeout("bang("+N+")",speed);}function stepthrough(N){var i,M,Z;var oldx=Xpos[N+"r"];var oldy=Ypos[N+"r"];Xpos[N+"r"]+=dX[N+"r"];Ypos[N+"r"]-=4;if(Ypos[N+"r"]<bangheight[N]){M=Math.floor(Math.random()*3*colours.length);intensity[N]=5+Math.random()*4;for(i=N*bits;i<bits+bits*N;i++){Xpos[i]=Xpos[N+"r"];Ypos[i]=Ypos[N+"r"];dY[i]=(Math.random()-0.5)*intensity[N];dX[i]=(Math.random()-0.5)*(intensity[N]-Math.abs(dY[i]))*1.25;decay[i]=25+Math.floor(Math.random()*25);Z=stars[i];if(M<colours.length)Z.style.color=colours[i%2?colour[N]:M];else if(M<2*colours.length)Z.style.color=colours[colour[N]];else Z.style.color=colours[i%colours.length];Z.style.fontSize="20px";Z.style.visibility="visible";}bang(N);launch(N);}stars[N+"r"].style.left=oldx+"px";stars[N+"r"].style.top=oldy+"px";}window.onresize=set_width;function set_width(){var sw_min=999999;var sh_min=999999;if(document.documentElement&&document.documentElement.clientWidth){if(document.documentElement.clientWidth>0)sw_min=document.documentElement.clientWidth;if(document.documentElement.clientHeight>0)sh_min=document.documentElement.clientHeight;}if(typeof(self.innerWidth)!="undefined"&&self.innerWidth){if(self.innerWidth>0&&self.innerWidth<sw_min)sw_min=self.innerWidth;if(self.innerHeight>0&&self.innerHeight<sh_min)sh_min=self.innerHeight;}if(document.body.clientWidth){if(document.body.clientWidth>0&&document.body.clientWidth<sw_min)sw_min=document.body.clientWidth;if(document.body.clientHeight>0&&document.body.clientHeight<sh_min)sh_min=document.body.clientHeight;}if(sw_min==999999||sh_min==999999){sw_min=800;sh_min=600;}swide=sw_min;shigh=sh_min;}</script>

Nếu muốn chạy thử code thì vào link này nhé: Tool test code html/javascript 

Thật đẹp phải không, có thể chỉnh lại hình ảnh bằng cách thay link ảnh và chỉnh lại thông số cho thật phù hợp với website của bạn.

-Style 2: Hoa mai, đào rơi & trang trí xung quanh website:


Xem demo online để thấy rõ hơn:

Trước tiên tìm đến thẻ <head>, paste ngay sau nó, đây là đoạn code hoa mai rơi, bạn có thể bỏ nếu không thích
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[var pictureSrc ="https://1.bp.blogspot.com/-CXx9jt2JMRk/Vq-Lh5fm88I/AAAAAAAASwo/XivooDn_oSY/s1600/hoamai.png"; //Link ảnh hoa muốn hiển thị trên webvar pictureWidth = 15; //Chiều rộng của hoa mai or đàovar pictureHeight = 15; //Chiều cao của hoa mai or đàovar numFlakes = 10; //Số bông hoa xuất hiện cùng một lúc trên trang webvar downSpeed = 0.01; //Tốc độ rơi của hoavar lrFlakes = 10; //Tốc độ các bông hoa giao động từ bên trai sang bên phải và ngược lại
if( typeof( numFlakes ) != 'number' || Math.round( numFlakes ) != numFlakes || numFlakes < 1 ) { numFlakes = 10; }//draw the snowflakesfor( var x = 0; x < numFlakes; x++ ) {if( document.layers ) { //releave NS4 bugdocument.write('<layer id="snFlkDiv'+x+'"><imgsrc="'+pictureSrc+'" height="'+pictureHeight+'"width="'+pictureWidth+'" alt="*" border="0"></layer>');} else {document.write('<div style="position:absolute; z-index:9999;"id="snFlkDiv'+x+'"><img src="'+pictureSrc+'"height="'+pictureHeight+'" width="'+pictureWidth+'" alt="*"border="0"></div>');}}//calculate initial positions (in portions of browser window size)var xcoords = new Array(), ycoords = new Array(), snFlkTemp;for( var x = 0; x < numFlakes; x++ ) {xcoords[x] = ( x + 1 ) / ( numFlakes + 1 );do { snFlkTemp = Math.round( ( numFlakes - 1 ) * Math.random() );} while( typeof( ycoords[snFlkTemp] ) == 'number' );ycoords[snFlkTemp] = x / numFlakes;}//now animatefunction flakeFall() {if( !getRefToDivNest('snFlkDiv0') ) { return; }var scrWidth = 0, scrHeight = 0, scrollHeight = 0, scrollWidth = 0;//find screen settings for all variations. doing this every time allows for resizing and scrollingif( typeof( window.innerWidth ) == 'number' ) { scrWidth = window.innerWidth; scrHeight = window.innerHeight; } else {if( document.documentElement && (document.documentElement.clientWidth ||document.documentElement.clientHeight ) ) {scrWidth = document.documentElement.clientWidth; scrHeight = document.documentElement.clientHeight; } else {if( document.body && ( document.body.clientWidth || document.body.clientHeight ) ) {scrWidth = document.body.clientWidth; scrHeight = document.body.clientHeight; } } }if( typeof( window.pageYOffset ) == 'number' ) { scrollHeight = pageYOffset; scrollWidth = pageXOffset; } else {if( document.body && ( document.body.scrollLeft ||document.body.scrollTop ) ) { scrollHeight = document.body.scrollTop;scrollWidth = document.body.scrollLeft; } else {if(document.documentElement && (document.documentElement.scrollLeft ||document.documentElement.scrollTop ) ) { scrollHeight =document.documentElement.scrollTop; scrollWidth =document.documentElement.scrollLeft; } }}//move the snowflakes to their new positionfor( var x = 0; x < numFlakes; x++ ) {if( ycoords[x] * scrHeight > scrHeight - pictureHeight ) { ycoords[x] = 0; }var divRef = getRefToDivNest('snFlkDiv'+x); if( !divRef ) { return; }if( divRef.style ) { divRef = divRef.style; } var oPix = document.childNodes ? 'px' : 0;divRef.top = ( Math.round( ycoords[x] * scrHeight ) + scrollHeight ) + oPix;divRef.left = ( Math.round( ( ( xcoords[x] * scrWidth ) - (pictureWidth / 2 ) ) + ( ( scrWidth / ( ( numFlakes + 1 ) * 4 ) ) * (Math.sin( lrFlakes * ycoords[x] ) - Math.sin( 3 * lrFlakes * ycoords[x]) ) ) ) + scrollWidth ) + oPix;ycoords[x] += downSpeed;}}//DHTML handlersfunction getRefToDivNest(divName) {if( document.layers ) { return document.layers[divName]; } //NS4if( document[divName] ) { return document[divName]; } //NS4 alsoif( document.getElementById ) { return document.getElementById(divName); } //DOM (IE5+, NS6+, Mozilla0.9+, Opera)if( document.all ) { return document.all[divName]; } //Proprietary DOM - IE4return false;}window.setInterval('flakeFall();',100);//]]></script>
Nếu muốn chạy thử code thì vào link này nhé: Tool test code html/javascript
Tiếp đến tìm đến thẻ <body> và paste đoạn code dưới vào ngay sau thẻ đó, đây là đoạn code trang trí xung quanh website
<!-- https://www.duyphuong.tk/  --><style type="text/css">body{padding-bottom:20px}</style><a href="https://www.duyphuong.tk/ " target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0;" src="http://4.bp.blogspot.com/-Vlt_TV7Q9V8/UsA7lwMZryI/AAAAAAAAA3Q/ref7HQc1968/s1600/banner_left.png" _cke_saved_src="http://4.bp.blogspot.com/-Vlt_TV7Q9V8/UsA7lwMZryI/AAAAAAAAA3Q/ref7HQc1968/s1600/banner_left.png"/></a><a href="https://www.duyphuong.tk/ " target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0;" src="http://4.bp.blogspot.com/-A85wPjYE2BM/UsA7mDDQWmI/AAAAAAAAA3U/R9bxy6zSrLs/s1600/banner_right.png"/></a><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:-50px;left:0;width:100%;height:104px;background:url(https://3.bp.blogspot.com/-uQrQaR3IkxE/WF9dDUUVLLI/AAAAAAAAAdw/VKNA5q7FJSQX5OWofOiPafEEENaoBcY9wCLcB/s1600/nentet.png) repeat-x bottom left;"></div><a href="https://www.duyphuong.tk/  target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:20px;left:20px" src="http://3.bp.blogspot.com/-4Zt-ZB4tols/UsA_qIR0w9I/AAAAAAAAA3w/Ffyy-5OqGec/s320/banner_header.png"/></a><!-- https://www.duyphuong.tk/  -->
Thế là xong, các bạn có thể thay đổi link ảnh tùy ý mình muốn hoặc vào đây để lấy thêm ảnh trang trí cho ngôi nhà thật đẹp

Chúc các bạn thành công và chúc các bạn có một năm mới vui vẻ đầm ấm bên gia đính nhé!

Facebook comments

Bình Luận (12):