Header Ads

SHARE WIDGET CỰC KÌ HAY CHO BLOG | DUY PHƯƠNG


Say hello, chào mừng anh em đã đến với blog mình. Do dạo này bận học với bí idea nữa nên chưa ra bài gì mới được. Thì hôm nay có dạo trên SiinBlog và mò được cái code hay liền đem về share cho anh em xài.

Rất đơn giản các bạn chỉ việc truy cập blogger nhấp vào bố cục và thêm tiện ích sau đó chọn HTML/Javascript tiếp theo đó dán đoạn code sau vào khung HTML.

<div class="widget-content">
<style>.containerSB {  height: 100px;  justify-content: center;  align-items: center;  display: flex;  font-family: 'Roboto Mono', monospace;  background: #212121;}.text {  font-weight: 100;  font-size: 16px;  color: #fafafa;}.sb {  color: #757575;}
</style><div class="containerSB">  <div class="text"><span class="sb">_</span><span class="sb">&lt;</span>n<span class="sb">#</span>r<span class="sb">=</span>by <span class="sb">#</span>uyPhu<span class="sb">1</span><span class="sb">8</span>g<span class="sb">#</span>n<span class="sb">#</span><span class="sb">]</span><span class="sb">_</span><span class="sb">1</span><span class="sb">-</span><span class="sb">/</span>o<span class="sb">_</span></div></div><script>var _createClass = function () {function defineProperties(target, props) {for (var i = 0; i < props.length; i++) {var descriptor = props[i];descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false;descriptor.configurable = true;if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true;Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor);}}return function (Constructor, protoProps, staticProps) {if (protoProps) defineProperties(Constructor.prototype, protoProps);if (staticProps) defineProperties(Constructor, staticProps);return Constructor;};}();function _classCallCheck(instance, Constructor) {if (!(instance instanceof Constructor)) {throw new TypeError("Cannot call a class as a function");}}var TextScramble = function () {  function TextScramble(el) {_classCallCheck(this, TextScramble);    this.el = el;    this.chars = '!<>-_\\/[]{}&#8212;=+*^?#________';    this.update = this.update.bind(this);  }_createClass(TextScramble, [{ key: 'setText', value: function setText(    newText) {var _this = this;      var oldText = this.el.innerText;      var length = Math.max(oldText.length, newText.length);      var promise = new Promise(function (resolve) {return _this.resolve = resolve;});      this.queue = [];      for (var i = 0; i < length; i++) {        var from = oldText[i] || '';        var to = newText[i] || '';        var start = Math.floor(Math.random() * 40);        var end = start + Math.floor(Math.random() * 40);        this.queue.push({ from: from, to: to, start: start, end: end });      }      cancelAnimationFrame(this.frameRequest);      this.frame = 0;      this.update();      return promise;    } }, { key: 'update', value: function update()    {      var output = '';      var complete = 0;      for (var i = 0, n = this.queue.length; i < n; i++) {var _queue$i =        this.queue[i],from = _queue$i.from,to = _queue$i.to,start = _queue$i.start,end = _queue$i.end,char = _queue$i.char;        if (this.frame >= end) {          complete++;          output += to;        } else if (this.frame >= start) {          if (!char || Math.random() < 0.28) {            char = this.randomChar();            this.queue[i].char = char;          }          output += '<span class="sb">' + char + '</span>';        } else {          output += from;        }      }      this.el.innerHTML = output;      if (complete === this.queue.length) {        this.resolve();      } else {        this.frameRequest = requestAnimationFrame(this.update);        this.frame++;      }    } }, { key: 'randomChar', value: function randomChar()    {      return this.chars[Math.floor(Math.random() * this.chars.length)];    } }]);return TextScramble;}();

// &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;// From SiinBlog with love// &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
var phrases = ['DuyPhuongBlog','Make with love &#10084;','Power by DuyPhuong','Contact: 2018.net.vn@gmail.com','&#10084;'];

var el = document.querySelector('.text');var fx = new TextScramble(el);
var counter = 0;var next = function next() {  fx.setText(phrases[counter]).then(function () {    setTimeout(next, 800);  });  counter = (counter + 1) % phrases.length;};
next();</script><script type="text/javascript">
//<![CDATA[
(function(b){var c={topSpacing:0,bottomSpacing:0,className:"is-sticky",center:false},f=b(window),e=b(document),d=[],h=f.height(),a=function(){var j=f.scrollTop(),q=e.height(),p=q-h,l=(j>p)?p-j:0;for(var m=0;m<d.length;m++){var r=d[m],k=r.stickyWrapper.offset().top,n=k-r.topSpacing-l;if(j<=n){if(r.currentTop!==null){r.stickyElement.css("position","").css("top","").removeClass(r.className);r.currentTop=null}}else{var o=q-r.elementHeight-r.topSpacing-r.bottomSpacing-j-l;if(o<0){o=o+r.topSpacing}else{o=r.topSpacing}if(r.currentTop!=o){r.stickyElement.css("position","fixed").css("top",o).addClass(r.className);r.currentTop=o}}}},g=function(){h=f.height()};if(window.addEventListener){window.addEventListener("scroll",a,false);window.addEventListener("resize",g,false)}else{if(window.attachEvent){window.attachEvent("onscroll",a);window.attachEvent("onresize",g)}}b.fn.sticky=function(i){var j=b.extend(c,i);return this.each(function(){var l=b(this);if(j.center){var k="margin-left:auto;margin-right:auto;"}stickyId=l.attr("id");l.wrapAll('<div id="'+stickyId+'StickyWrapper" style="'+k+'"></div>').css("width",l.width());var m=l.outerHeight(),n=l.parent();n.css("width",l.outerWidth()).css("height",m).css("clear",l.css("clear"));d.push({topSpacing:j.topSpacing,bottomSpacing:j.bottomSpacing,stickyElement:l,currentTop:null,stickyWrapper:n,elementHeight:m,className:j.className})})}})(jQuery);
//]]>
</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$("#HTML1").sticky({topSpacing:10,bottomSpacing:320});
});
</script></div>

Lưu lại và tận hưởng thành quả.

Duy Phương

Facebook comments

Bình Luận (40):

 1. đã đặt liện kết nha...hóng đặt lại nè haha :D
  https://www.leanhduc.xyz/

  Trả lờiXóa
 2. buổi tối vui vẻ tương tác tốt nha

  Trả lờiXóa
 3. Liên kết lại cho tui đi ông,
  https://www.phucsieupham.info/
  Phúc Siêu Phàm Blog

  Trả lờiXóa
 4. thông báo!! Thứ 6 Quốc Bảo Blog sẽ lọc liên kết đấy ạ :V

  Trả lờiXóa
 5. tui mới share temp 100k view á >< qua chơi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. t cx 100k view mà chưa bk tổ chức event j đây :((

   Xóa
 6. demo ra sao ??
  lâu không thấy qa tt

  Trả lờiXóa
 7. làm demo bên pencode cho hấp dẫn em ơi :D

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. có rồi đó anh mà tại cái nút demo ko hiện :p để em sửa

   Xóa
 8. còn slot đặt liên kết k bạn ơi

  Trả lờiXóa